അന്വേഷണം
QUICK PROJECT ENQUIRY

അന്വേഷണം

പ്രോപ്പര്‍ട്ടികള്‍ കണ്ടെത്താന്

  • നിര്‍മ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകള്
  • വരാനിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകള്
  • പൂര്‍ത്തിയായ പ്രോജക്ടുകള്

നിര്‍മ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകള്

വരാനിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകള്

പൂര്‍ത്തിയായ പ്രോജക്ടുകള്

കല്യാണ്‍ കോര്‍ട്ടിയാര്‍ഡ്

ചേവായൂര്‍, കോഴിക്കോട്

യൂണിറ്റ്
: 2 ആവസ
നിലവിലെ പുരോഗതി
: വരാനിരിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ്  
നിര്‍മ്മിത വിസ്തൃതി
:
സൗകര്യങ്ങള്‍
:
ലഭ്യമാകുന്ന മറ്റ് സൗകര്യങ്ങള്‍
:
പ്രകൃതിയില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കാതെതന്നെ ഒരു നഗര ജീവിതശൈലിയുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങളില്‍ തന്നെ ജീവിക്കാനാണ് നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കില്‍, ഈ കല്യാണ്‍ പ്രോജക്ട് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും.

കല്യാണ്‍ ഡെവലപ്പേഴ്‌സ് ന്യൂസ് ലെറ്റര്‍ വരിക്കാരാവുക

ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ബ്ലോഗ് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

Points to consider while buying an apartment