Enquiry

QUICK ENQUIRY


Blogs

RERA- കൂടുതല്‍ അറിയൂ!

RERA- കൂടുതല്‍ അറിയൂ!
December 26, 2017 | Builder

ഉയര്‍ന്ന കെട്ടിട നിര്‍ന്മാണ ചിലവുകളുും പ്രൊജക്ടറ്റുകള്‍ കൈമാറുനതിനുള്ള കാരണമായ കാലതാമസവുo ഇന്ത്യയിൽ റിയല്‍എസ്റ്റേറ് മേഖല കഴിഞ്ഞകുറെ വര്ഷങ്ങളായി നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് . ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ആണ് ഒറ്റമേഗലയില് ശക്തമായ ഒരു നിയമനിര്‍ന്മാണത്തിന വഴി തെളിയിച്ചത് . ഇത്തരത്തില്‍ ഒറ്റമേഗലയില് ഉരറ്റശക്തകളുടെ അവകാശങ്ങളുും താതരരയങ്ങളുും സുംരക്ഷിക്കുനതിൻ ഒറ്റവണ്ടിയാണന് റിയൽയെസ്റ്റേറ്റ്(കറഗുറ്റലഷന്‍ & കെവലര ്‌കമന റ )ആക്റ്റ് , 2016 (RERA) നിലവില്‍ വന്നത് . 2017 മെയ് 1 മുതല്‍ പൂര്‍ണപ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ഈ നിയമo റിയല്‍എസ്റ്റേറ്റ് മേഖല നിറ്റക്ഷരും വര്‍ന്ധിപ്പിക്കുനതിനുo വിശ്വസ്തത ഉയർത്തുന്നതിനും സഹായകമായി. RERA-യ്ക് കീഴില്‍ ഓറ്റരാ സുംസ്ഥാനങ്ങളികലയുും
റ്റക്ര രണ ്രറ്റേശങ്ങളികലയുും റിയൽയെസ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്റ്റ്കളെ നിയത്രികുന്നത് അത്രയും അതോറിറ്റികള് രൂപീകരിചിട്ടുട് .

RERA

ഈ നിയമo നിലവില്‍ വരുന്നതിൻ മുൻപ്ണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ലഘൂകരിച്ചുകൊണ്ടു ബിൽഡർസിനുo ഉരറ്റ ഉപയോക്തകൾകുo കരാതുവാകയാരിടും നല്‍കാന്‍ RERA-യ്ക് സാധിച്ചു. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള 76000 കമ്പനികള്‍ക്ക RERAബാധകമാണ . എല്ലാ റിയല്‍എസ്റ്റേറ് പ്രോജക്റ്റ്കളും യേജെനറ്റ്കളും ഈ നിയമo അനുസരിച്ച രജിേര്‍ന് കചയ്തിരിറ്റക്കണ്ടതാണ . റിയല്‍എസ്റ്റേറ്മായി ബന്ധകപ്പട്ട വിഷയങ്ങള്‍ക്ക കൂടുതല്‍ വയക്തത വരുത്താനുും ഉരറ്റ ാക്താക്കള്‍ക്കുും നിറ്റക്ഷരകര്‍ന്ക്കുും ക്രാജക്ുടമായി ബന്ധകപ്പട്ട റ്റരഖകള്‍ക്കുള്ള അവകാശുംസ്ഥാരിക്കുനതിനുുംഈ നിയമും സഹായകമാകുനു. ക്രാജക്ുടകളുകട കൃതയസമയത്തുള്ള കെലിവറി ഉറപ്പ വരുത്തുനതിലൂകടഈറ്റമഖലയികല്ക യവി്കയയങ്ങള്‍ക്ക രൂര്‍ന്ണ സുതാരയത കകവരുത്താന്‍ RERA്ര റ്റയാജനകപ്പടുനു. റിയല്‍ എറ്റേേ റ്റമഖലയുമായി ബന്ധകപ്പട്ടഈനിയമത്തില്‍്ര ധാനകപ്പട്ട വയവസ്ഥകള്‍ താകഴ ്രതിരാേിക്കുനു.

 • 500 Sqr മീേറിന മുകളിറ്റലാ 8 അപ്പാര്‍ന്ട്ട ്‌കമന റുകള്‍ക്ക മുകളിറ്റലാ ഉള്ള എല്ലാ കകാറ്റമഷയല്‍ കറസിെന്‍ഷയല്‍ റിയല്‍ എറ്റേേ ക്രാജക്ുടകളുും അതത സുംസ്ഥാനകത്തറിയല്‍ എറ്റേേ കറഗുറ്റലേറി
  അറ്റതാരിേിയ ക്ക കീഴില്‍ രജിേര്‍ന് കചയ്തിരിറ്റക്കണ്ടതാണ
 • ഈനിയമും ്രാബലയത്തില്‍ വരുന സമയത്ത കുംപ്ലീഷന്‍ സര്‍ന്ട്ടിഫിറ്റക്കേുകള്‍ ല ിക്കാത്തനിലവിലുള്ള ക്രാജക്ുടകള്‍ 3 മാസത്തിനുള്ളില്‍ഈനിയമ്രകാരും രജിേര്‍ന് കചറ്റേണ്ടതാണ . ഇത്തരത്തില്‍ സമര്‍ന്പ്പിക്കകപ്പടുന അറ്റരക്ഷകള്‍ 30േി വസത്തിനുള്ളില്‍ സവീകരിക്കാറ്റനാ തിരസ ്‌കരിക്കാറ്റനാ ഉള്ള അധികാരും അറ്റതാരിക്കുള്ളതാണ . അറ്റരക്ഷസവീകരിക്കുന രക്ഷും ക്രാജക്ിടന കറ രൂര്‍ന്ണവിശോുംശങ്ങള്‍ ക്രാറ്റമാറ്റട്ടഴ ്‌സ RERA യുകട കവബ ്‌കസേില്‍ ്രേര്‍ന്ശിപ്പിറ്റക്കണ്ടതാണ
 • ക്രാജക്ുടകള്‍ റ്റമല്‍രറഞ്ഞ്രകാരും രജിേര്‍ന് കചോത്ത കെവലറ്റരഴ ്‌സിന ക്രാജക് ടതുകയുകട 10 % രിഴറ്റയാ 3 വര്‍ന്ഷും വകര നീളുന തടവ ശിക്ഷറ്റയാ ല ിക്കുനതാണ
 • റിയല്‍ എസ ്‌റ്റേേ റ്റമഖലയില്‍ ്രവര്‍ന്ത്തിക്കുന ഏജന റ മാരുുംഈ നിയമ ്രകാരും രജിേര്‍ന് കചറ്റേണ്ടതാണ . അല്ലാത്തരക്ഷും ഇത്തരക്കാകര കരിുംരട്ടികയില്‍ കരടുത്തുനതാണ .
 • ഏജന റുകള്‍ക്കായി ഒരു മാതൃകാ കരരുമാേചട്ടവുും രൂരീകരിറ്റക്കണ്ടത നിര്‍ന്ബന്ധമാണ

റിയല്‍ എറ്റേേ റ്റമഖലയില്‍ സുതാരയത ഉറപ്പ വരുത്തുനതിന രുറകമ ബില്‍റ്റെഴ ്‌സികന നിയമരരമായി റ്റനരിടാനുള്ള അവകാശവുും RERA ഉറപ്പാക്കുനു. ഇതില്‍ താകഴ രറയുന ലുംഘനങ്ങള്‍ നിയമനടരടി അര്‍ന്ഹിക്കുനതാണ .

 • ബില്‍െര്‍ന്/ക്രാറ്റമാട്ടര്‍ന്/ ഏജന റ എനിവര്‍ന് രരസയകപ്പടുത്തിയ ക്രാജക് ടരജിസ ്‌ററര്‍ന് കചോതിരുനാല്‍
 • ബില്‍െര്‍ന്/ ക്രറ്റമാട്ടര്‍ന്/ ഏജന റ എനിവര്‍ന് കതോയ വിവരങ്ങള്‍ സമര്‍ന്പ്പിക്കുകറ്റയാ
  റ്റമല്‍രറഞ്ഞനിയമത്തികല വകുപ്പുകള്‍ക്ക എതിരായി ്രവര്‍ന്ത്തിക്കുകറ്റയാ കചയ്താല്‍
 • ബില്‍െര്‍ന്/ക്രറ്റമാട്ടര്‍ന് ബില്‍േ അര ഏരിയ , സൂപ്പര്‍ന് ബില്‍േര ഏരിയ എനിവയ ക്ക തുകഈടാക്കിയാല്‍
 • ക്രാജക്ുടമായി ബന്ധകപ്പട്ട 2/3 അുംഗങ്ങളുകട സമതമില്ലാകത അപ്പാര്‍ന്ട്ട ്‌കമന റ /ബില്‍െിുംഗ പ്ലാനില്‍ മാേും വരുത്തിയാല്‍
 • നിശ്ചിതസമയത്തിനുള്ളില്‍ ക്രാജക് ടരൂര്‍ന്ത്തീകരിക്കാതിരുനാല്‍
 • ഉടമസ്ഥാവകാശും കകമാറി 5 വര്‍ന്ഷത്തിനുള്ളില്‍ കകട്ടിടത്തിന ഗുരുതരമായ ്രശ ്‌നങ്ങള്‍ സും വിച്ചാല്‍

RERA

റിയല്‍ എറ്റേേ (കറഗുറ്റലഷന്‍ & കെവലര ്‌കമന റ ) ആക് ട2016 , ഉരറ്റ ാക്താക്കള്‍ക്ക അപ്പാര്‍ന്ട്ട ്‌കമന റ്ററാ വില്ലറ്റയാ വാങ്ങുനതിന മുന്പുള്ള അറിവുകള്‍ പകര്ന്നു നല്‍കുനതിനോടപ്പo കെവലറ്റപ്പഴ ്‌സിന കറ അനീതികള്‍ക്ക എതികരയുള്ള രരിഹാരവുും ഉറപ്പ നല്‍കുനു. ക്രാജക്ുടകള്‍ കൃതയസമയത്ത രൂര്‍ന്ത്തികരിക്കാന്‍ ബില്‍റ്റെഴ ്‌സികന ബാധയസ്ഥരാക്കുനതിറ്റനാകടാപ്പും താകഴ രറയുന മേ റ്റനട്ടങ്ങളുും ഉരറ്റ ാക്താക്കള്‍ക്ക ഈനിയമും മൂലും ല ിക്കുനു.

വിേശവിവരങ്ങളുകട ല യത

കെവലറ്റപ്പഴ ്‌സ / ക്രറ്റമാറ്റട്ടഴ ്‌സ / ഏജന റുകള്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ന് RERA യ ക്ക കീഴില്‍ രജിേര്‍ന് കചറ്റേണ്ടതുകകാണ്ട തകന രരമാവധി വിവരങ്ങള്‍ ജനമധയത്തിറ്റലക്ക എത്തുനു. ഇത റിയല്‍ എസറ്റേേ റ്റമഖലയികല ്കയവി്കയങ്ങള്‍ക്ക കൂടുതല്‍ സുതാരയത നല്‍കാന്‍ സഹായകമാകുനു.

കാലതാമസത്തിന കൃതയമായ നഷ്ട രരിഹാരും

ഉരറ്റ ാക്താക്കളുകട സാമ്പത്തിക ്േതകയ തകന ബാധിക്കുും എനുള്ളത കകാണ്ട അകാരണമായ കാലതാമസങ്ങള്‍ക്ക കടുത്ത ശിക്ഷയാണ ഈനിയമത്തില്‍ രറഞ്ഞിരിക്കുനത . കവേയുതി, കവള്ളും , സാനികട്ടറ്റസഷന്‍ തുടങ്ങിയ ഓറ്റരാ ഘട്ടങ്ങളുും രൂര്‍ന്ത്തീകരിക്കാനുള്ള കൃതയമായ സമയും വയക്തമാക്കുന വിശേമായ പ്ലാന്‍ ഉരറ്റ ാക്താക്കള്‍ക്ക കകമാറ്ററണ്ടതാണ . രാര്‍ന്ക്കുകള്‍, ക്ലബുകള്‍, റ്ററാെുകള്‍ തുടങ്ങിയ കരാതു ഇടങ്ങളുകട നിര്‍ന്മാണത്തിന റ്റശഷും സവന്ത്ും അപ്പാര്‍ന്ട്ട ് കമന റിന കററ്റയാ വില്ലയുറ്റടറ്റയാ ഉടമസ്ഥാവകാശും കകവശകപ്പടുത്താനുള്ള അധികാരുംഈനിയമും ഉരറ്റ ാക്താക്കള്‍ക്ക നല്‍കുനു.

നയായവിലയുും റീഫണ്ട റ്റരാളിസിയുും

RERA നിയമ്രകാരും കാര്‍ന്പ്പേ ഏരിയയ ക്ക അനുസരിച്ച മാ്തറ്റമ കെവലറ്റപ്പഴ ്‌സ വിലഈടാക്കാന്‍ രാടുള്ളൂ. ഇതുമൂലും ഉരറ്റ ാക്താക്കള്‍ തങ്ങള്‍ വാങ്ങുന ഏരിയയ ക്ക മാ്തറ്റമ വില നല്‍റ്റകണ്ടിവരുനുള്ളൂ. ഈനിയമും അുസരിച്ച ഉരറ്റ ാക്താവ ബുക്കിുംഗ കാന്‍സല്‍ കചേുന രക്ഷും കെവലപ്പര്‍ന്ആതുക 45 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ പലിശ ഉള്‍കപ്പകട തിരിച്ച നല്‍റ്റകണ്ടതാണ .

്േുതഗതിയിലുള്ള രരാതിരരിഹാരും

സുംസ്ഥാനതലത്തിലുള്ള അപ്പലേ ്ടിബയൂണല്‍ സുംവിധാനും, ഉരറ്റ ാതാക്കളുകട േീര്‍ന്ഘകാല റ്റകസുകള്‍ക്കുും രരാതികള്‍ക്കുും കരകട്ടന തീര്‍ന്പ്പ കല്‍രിക്കാന്‍ സഹായകമാകുനു. എല്ലാ റ്റകസുകളുും 60 േിവസത്തിനുള്ളില്‍ തീര്‍ന്പ്പ കല്‍രിക്കണും എന വയവസ്ഥ ഉരറ്റ ാക്താക്കളില്‍ ജുെീഷയല്‍ സുംവിധാനകത്തക്കുറിിച്ചുള്ള വിശവാസും ഉയര്‍ന്ത്തുനറ്റതാകടാപ്പും റിയല്‍ എറ്റേേ നിറ്റക്ഷരങ്ങളികല താത രരയും തിരികക രിടിക്കാനുും സഹായിക്കുനു. ഇന്ത്യന്‍ റിയല്‍ എറ്റേേ റ്റമഖല വളര്‍ന്ച്ചയിറ്റലക്ക കുതിക്കുറ്റമ്പാള്‍ അപ്പാര്‍ന്ട്ട ്‌കമന റുകള്‍, വില്ലകള്‍ എനിവ വാങ്ങാന്‍ ഉറ്റേശിക്കുനവര്‍ന്ക്ക RERA രിന്‍തുണറ്റയകുനു. ഒപ്പും ഉരറ്റ ാക്താക്കകള ഒരിക്കലുും അസുംതൃരപ്രത ാക്കാത്തഉയര്‍ന്ന ഗുണറ്റമന്മയുും കൃതയസമയത്തുള്ള
കെലിവറിയുും ഉറപ്പാക്കുന വിശവസ്രത ായ കലയാണ്‍ കെവലറ്റപ്പഴ ്‌സികന റ്റരാകലയുള്ള ബില്‍െര്‍ന്മാകര തിരകഞ്ഞടുക്കുക.

More in Builder

919946653555